God spreekt door zien

Door: Albert van der Heide

God spreekt door zien

Gods spreken is niet alleen in woorden. De Bijbel leert ons ook dat God ons wil laten zien. Sterker nog; zien is in het Woord van God feitelijk de meest genoemde taal waarin God spreekt. Profeten werden in het Oude Testament letterlijk zieners genoemd. Ze zagen dus, als het ware, Gods wil. 

 

Gods Geest voor alle vlees

Ook in het Nieuwe Testament openbaart God zich nog steeds in beelden. In Handelingen 2:17-18 citeert Petrus de profeet Joël: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.“ 

 

Al vanaf het begin van de openbaring van het Nieuwe Verbond is Gods Geest beschikbaar voor alle vlees. En niet langer alleen op koningen, priesters en profeten die daar in het bijzonder voor waren gezalfd. Met als resultaat, geeft Petrus aan, dat we zullen profeteren. ‘Niet alleen uw zonen en uw dochters, maar ook dienaren en mijn dienaressen.’ En dat zijn we toch allemaal? We zijn allemaal dienaren en dienaressen van God. Profetie is dus letterlijk een kenmerk van het Nieuwe Verbond en van de tijd waarin de Heilige Geest is gegeven op alle vlees. De tijd waarin wij die dit artikel lezen, nog steeds leven.

 

In dezelfde tekst zegt Petrus: ‘uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen’. Dat zijn al twee uitingen die werken door middel van visuele waarneming. Dromen dromen in de nacht en visioenen zien bij dag en nacht. Beiden zijn beelden die God wil geven in ons waarnemen. Beelden waarmee God zichzelf wil openbaren aan ons als individu. 

 

Een geheiligd verbeeldingsvermogen

Sommige mensen vinden dit lastig, want dan zeggen ze: ‘als ik me uitstrek om dingen te zien, dan kan ik toch ook zomaar mijn verbeelding gebruiken?’ En dat klopt helemaal. God heeft jouw verbeelding ook daarvoor gegeven. Jouw door God bedachte vermogen om beelden te ontvangen en te vormen, is een plek waarin Hij Zijn beelden en gedachten kwijt kan. Een plek waar Hij Zijn wil kan ‘projecteren’, zodat wij zullen profeteren. Dat is niet lastig, dat is juist mooi. 

 

“Jouw door God bedachte vermogen om beelden te ontvangen en te vormen, is een plek waarin Hij Zijn beelden en gedachten kwijt kan.” God spreekt door zien

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” Romeinen 11:36 zegt heel eenvoudig; alles is van God. Dus ook je fantasie. Al vind ik verbeelding een mooier woord. God wil onze verbeelding gebruiken om Zijn informatie in kwijt te kunnen, om daardoorheen ons te leiden en dingen te laten zien die relevant zijn voor deze wereld en voor ons leven. Het is dus belangrijk dat ons leven toegewijd is aan en geheiligd is door God, zodat onze verbeelding ook onder zijn regering staat. 

 

Zien in plaats van kijken

Maar laten we nauwkeuriger gaan ‘kijken’ naar dat ‘zien’. Want zien is iets heel anders dan kijken. Het profetische ziet in plaats van dat het kijkt. Als je ziet, neem je echt waar. Kijken doen we vaak met onze eigen ogen en ons verstand, maar ‘zien’ doen we met de ogen van God. 

 

Het bekende verhaal van Samuël, die op pad gaat om één van de zonen van Isaï te zalven als nieuwe koning, is daarin heel kenmerkend. Samuël komt bij Isaï en krijgt daar zijn zonen voorgezet. De ene ziet er in de ogen van Samuël nog geschikter uit dan de andere. Het zijn allemaal krachtige mannen, maar omdat hij blijft ‘zien’ en navigeren op God, komt hij erachter dat deze mannen het allemaal toch niet zijn. ‘Is er nog een zoon?, vraagt hij aan Isaï. En ja, er is er nog eentje op het veld. En dan volgt die prachtige tekst: “Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.” 1 Samuël 16:7

 

 “Kijken doen we vaak met onze eigen ogen en ons verstand, maar ‘zien’ doen we met de ogen van God.”  

 

Zien wat de Vader doet

Jezus, ons grote voorbeeld, geeft aan dat Hij eigenlijk niets doet zonder dat Hij het Zijn Vader ziet doen: “Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.” Johannes 5:19

 

Jezus spreekt en doet dus wat hij de Vader ‘ziet’ doen en het Nieuwe Testament roept ons op hetzelfde te doen. Paulus zegt: “Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2 Korinthe 4:18 

 

Is dat geen geweldige tekst? Houd je ogen gericht op de dingen die je niet ziet! We kijken en zien niets, maar we ‘zien’ wat we ‘niet zien’. ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!’ Het zijn de dingen van de hemel die God in ons en door ons heen aan anderen wil openbaren.

 

Heb je vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met ons op. Contact