Klachtenprocedure Stichting (F)Luister Nederland

(F)luister Nederland wil een betrouwbare en transparante organisatie zijn voor iedereen die in contact met ons komt. We hechten er waarde aan om zorgvuldig om te gaan met opmerkingen, suggesties en klachten die er leven.

 

Daarom behandelen we klachten volgens de hieronder beschreven procedure.

 

We verstaan onder een klacht: een (mondelinge of schriftelijke) uiting van ontevredenheid van een persoon over het beleid van onze stichting, over uitingen van onze stichting of over een handeling of gedraging van onze stichting of specifiek van een medewerker, vrijwilliger, bestuurslid of teamlid.

 

Klachten kunnen ingediend worden via het (specifiek daarvoor bestemde) e-mailadres fluister.nu@gmail.com

 

Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

● Beschrijving van de klacht en hoe en wanneer deze is ontstaan;

● Voornaam en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

● Uw relatie met Stichting (F)Luister Nederland.

 

Klachten die per e-mail binnenkomen proberen we binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Indien dit niet haalbaar is, zullen we de melder per mail informeren over het vervolg.

 

Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd wanneer stichting (F)Luister Nederland expliciet heeft aangegeven de klacht als afgehandeld te beschouwen. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen t.n.v., dhr. E.W. Kamphorst (info@fluisternederland.nl).

 

Registratie en evaluatie van binnengekomen klachten en de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en gearchiveerd. Deze worden tot 5 jaar na ontvangst bewaard. Jaarlijks wordt dit onderwerp geagendeerd voor de bestuursvergadering ter evaluatie.

 

Wij zullen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen.